Husorden
Husorden for Andelsboligforeningen Vestergården

(Opdateret februar 2019)

  HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VESTERGÅRDEN

 1. Cykler, barnevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, i porten og på fortovet, men henstilles uden at være til gene for andre.

 2. Biler og motorcykler skal parkeres på ejendommens parkeringsarealer uden gene for hinanden og færdslen. Campingvogne og lignende må ikke langtidsparkeres.

 3. Beboerne må ikke forårsage unødig støj på ejendommens fællesarealer. Udfører beboerne støjende arbejde i egen bolig, fællesrum eller fællesarealer gælder følgende:

  Mandag – fredag fra kl. 8.00 – 20.00 Lørdag fra kl. 9.00 – 18.00

 4. Affald kan smides i containeren. Undtaget er dog glas, flasker og meget tungt affald, dette bortskaffe i de opstillede containere ved supermarkeder og på kommunens containerpladser.

 5. Beskadigelse eller tilsmudsning af foreningens fællesarealer, herunder trapper og opgange skal hurtigst muligt udbedres og rengøres af den andelshaver eller udlejer, der har ansvaret herfor.

 6. Beboerne bør altid være opmærksomme på evt. utætheder eller andre skader i vandrør, radiatorer, cisterner, vandhaner og lignende og bør hurtigst mulig få sådanne udbedret (evt. ved henvendelse til bestyrelsen).

 7. Husdyrhold er tilladt, forudsat at der ikke er støj-, lugt- eller andre gener forbundet hermed. Husdyr må ikke luftes på de fælles arealer.

 8. Bestyrelsen arrangerer efter behov, fælles arbejdsdag med henblik på vedligeholdelse af ejendommens fællesarealer. Der henstilles til at beboerne aktivt tager del i disse fællesarrangementer.

 9. Opslagstavlerne ved kældernedgangene i 79 U og 79 V, kan benyttes af andelsboligforeningen og husets beboerne til opslag af fælles interesse. Ved ophængning af diverse informationer påføres dato.

  1. Ved ind- og udflytning skal der udvises størst mulig agtpågivenhed for at undgå skaber på døre, trappeopgange etc.

  2. Der er rygeforbud i opgange og i kælderen.

  3. I øvrigt skal alle iagttage, hvad der hører til god husorden og tage hensyn til husets øvrige beboere.